Thông báo: Từ ngày 01/02/2020 Nha khoa Quốc tế 108 đổi tên thành Nha khoa Oze

Bảng giá Nha khoa Quốc tế 108 năm 2019

Bảng giá Lấy cao răng

Bảng giá lấy cao răng Nha khoa Quốc tế 108
Bảng giá lấy cao răng Nha khoa Quốc tế 108

Bảng giá Nhổ răng khôn – Răng 8

Bảng giá Nhổ răng khôn - Răng 8 Nha khoa Quốc tế 108

Bảng giá Nhổ răng khôn - Răng 8 Nha khoa Quốc tế 108
Bảng giá Nhổ răng khôn – Răng 8 Nha khoa Quốc tế 108

Bảng giá Lấy tủy răng

Bảng giá lấy tủy răng Nha khoa Quốc tế 108
Bảng giá lấy tủy răng Nha khoa Quốc tế 108

Bảng giá Hàn răng – Trám răng

Bảng giá Hàn răng - Trám răng Nha khoa Quốc tế 108
Bảng giá Hàn răng – Trám răng Nha khoa Quốc tế 108

Bảng giá Tẩy trắng răng

Bảng giá Tẩy trắng răng Nha khoa Quốc tế 108
Bảng giá Tẩy trắng răng Nha khoa Quốc tế 108

Bảng giá Bọc răng sứ – Dán sứ Veneer

Bảng giá Bọc răng sứ - Dán sứ veneer Nha khoa Quốc tế 108
Bảng giá Bọc răng sứ – Dán sứ veneer Nha khoa Quốc tế 108

Bảng giá Chỉnh nha Niềng răng

Bảng giá Niềng răng Nha khoa Quốc tế 108
Bảng giá Niềng răng Nha khoa Quốc tế 108

Bảng giá Chữa cười hở lợi

Bảng giá Chữa cười hở lợi Nha khoa Quốc tế 108
Bảng giá Chữa cười hở lợi Nha khoa Quốc tế 108
message